V. 1.0

Visselblåsning


Hos CH Industry strävar vi efter att skapa en miljö där tidig upptäckt och hantering av eventuella missförhållanden inom organisationen är möjlig. Vi uppmuntrar öppen kommunikation och önskar att våra medarbetare och samarbetspartners direkt ska vända sig till oss med observationer som inte stämmer överens med våra värderingar och regler. För de som föredrar anonymitet erbjuder vi dock en visselblåsartjänst genom ett formulär här nedan som säkerställer att uppgiftslämnarnas identitet skyddas och inte kan spåras. Vi tar varje rapporterat ärende på största allvar för att förebygga risker och bibehålla tilliten till vår verksamhet, genom att proaktivt identifiera och åtgärda potentiella oegentligheter.

Vem är berättigad att rapportera?
Rapporter kan lämnas av alla som är involverade i vår verksamhet, inklusive anställda, underentreprenörer, leverantörer, konsulter samt medlemmar av styrelsen och andra kontrollorgan, såsom revisorer.

Vad kan rapporteras?
Vår visselblåsartjänst fokuserar på allvarliga förseelser som strider mot svensk eller EU-lagstiftning, eller ärenden av allmänintresse, inklusive:

  • Korruption och ekonomiska oegentligheter, som mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägeri och intressekonflikter.
  • Hälsa och säkerhet, inkluderat arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier i strid med lagen.
  • Miljöbrott, exempelvis olaglig hantering av farligt avfall.
  • Integritetsbrott, såsom missbruk av personuppgifter och andra överträdelser relaterade till GDPR.
  • Allvarliga datasäkerhetsbrister som kan innebära betydande skador för företaget och externa parter.

Frågor om missnöje på arbetsplatsen eller personliga omständigheter bör dock tas upp direkt med närmaste chef eller arbetsledare, eftersom dessa inte hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet.

    (Se till att bilagor är rensade från eventuell användardata som kan avslöja din identitet.)