V. 1.0

Verksamhetspolicy kvalitet och miljö

1.1 Kvalitetspolicy

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi säkerställer dessa krav genom att följa ett strukturerat arbetssätt där vårt kvalitetsledningssystem, vårt planeringssystem och vår värdegrund fungerar som tydliga verktyg. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar vi för att ständigt förbättra verksamheten och vi ställer höga krav på våra anställdas kompetens och attityd samt på vår förmåga att effektivisera, kommunicera och fatta beslut.

1.2 Miljöpolicy

CH Industry skall förebygga uppkomst av föroreningar och onödig miljöbelastning och på så sätt visa ett högt miljöhänsynstagande. Vi säkerställer det genom att minimera kassationer, använda miljövänliga produkter, planera efter bästa förmåga och effektivisera vår energianvändning. Vi är måna om att finna bra transportlösningar och vi ser till att uppkommit avfall återvinns i så hög grad som möjligt. CH Industry bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att skapa förutsättningar för engagemang och trivsel hos vår personal.

Rent konkret innebär vårt arbetssätt att vi:

  • Följer aktuell arbetsmiljö- och miljölagstiftning, samt andra krav vi berörs av
  • I möjligaste mån byter ut produkter och tjänster i verksamheten mot miljövänligare alternativ
  • Engagerar vår personal i förbättringsarbete och arbetsmiljöarbete
  • Samarbetar med kunder och leverantörer i god anda och med ett professionellt och positivt förhållningssätt